Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
2
0
8
6

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BAN BTGPMT

                     I.      Quá trình hình thành và phát triển:

       Ban Bồi thường–Giải phóng mặt bằng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, nhiệm vụ chính trị của đơn vị được quận giao thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận.

       Ban Bồi thường–Giải phóng mặt bằng được thành lập theo Quyết định số 88/2003/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 2003 của UBND quận 12 về việc tổ chức lại Ban thẩm định phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn quận thành Ban Bồi thường–Giải phóng mặt bằng.

      Hiện nay có 25 nhân sự (20 viên chức và 05 hợp đồng dài hạn), cụ thể:

      Lãnh đạo: 02 đ/c, gồm 01 Quyền Trưởng ban và 01 Phó trưởng ban

      05 tổ chuyên môn: Tổ Nghiệp vụ 1 và 2; Hành chính–Văn phòng; Tiếp dân; Kế toán tài vụ; Kiểm tra hồ sơ bồi thường.

      Ban BT–GPMB có Chi bộ (13 đảng viên), Công đoàn cơ sở, chi Đoàn thanh niên (11 đoàn viên) và Chi hội Cựu chiến binh (03 đ/c).

    Chức năng, nhiệm vụ: thực hiện theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND quận 12 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban BT-GPMB quận 12 và Quyết định số 1092/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban BT-GPMB quận 12, gồm:

1. Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, báo cáo và chuyển phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định và trình duyệt theo quy định;

2. Giúp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án thực hiện nhiệm vụ tại điểm a khoản 4 Điều 43 của Quy định kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố; chịu trách nhiệm trước Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án về tính chính xác, sự phù hợp chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

3. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất. Xác định tổng mức phải phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. Xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng, lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của dự án theo quy định;

4. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo, đề xuất Hội đồng Bồi thường của dự án hoặc Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết;

5. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan để bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất chính xác, đúng đối tượng;

6. Phối hợp các ban, ngành, Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quận để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đối với các dự án trên địa bàn quận do Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận thực hiện;

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) báo cáo thẩm định và trình duyệt theo quy định;

8. Hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn có chức năng đo vẽ hiện trạng nhà đất để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

9. Tổng hợp nhu cầu tái định cư của các dự án công ích trên địa bàn quận cho từng giai đoạn và kế hoạch giải quyết tái định cư cho các dự án này;

10. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc rao mua quỹ nhà, đất tái định cư theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và các quyết định sửa đổi, bổ sung khác của Ủy ban nhân dân thành phố;

11. Thường xuyên cập nhật giá cả liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nhà ở, đất ở, giá vật liệu xây dựng…);

12. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, quỹ đất dôi dư sau khi xử lý thu hồi từ các doanh nghiệp, tổ chức; các dự án phát triển nhà thương mại có sử dụng quỹ đất công để xác định quỹ nhà, đất có thể sử dụng bố trí tái định cư;

13. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án tái định cư liên quan đến công tác phục vụ tái định cư trên địa bàn quận, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ;

14. Phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân phường   và sở - ngành, để theo dõi, hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc sống sau khi di dời theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;

15. Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, tổng kết năm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các sở - ngành liên quan;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo.

                  II.      Hình ảnh hoạt động của đơn vị:

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị cán bộ, viên chức, nhân viên năm 2010

Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2010–2015

                III.      Những thành tích nổi bậc trong thời gian qua, phương hướng và nhiệm vụ trong giai đoạn 2010–2015:

1. Thành tích nổi bật trong thời gian qua:

      Năm 2007: được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen về thành tích trong công tác giải quyết tái định cư (Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/3/2007);

     Năm 2009: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố;

     Năm 2010: được Thành ủy tặng Giấy khen có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Quyết định số 1609-QĐ/TU ngày 18/5/2010)

Tóm tắt thành tích:

     - Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: đã hoàn thành 07 dự án vốn ngân sách. Đồng thời thực hiện 44 dự án, trong đó 38 dự án thuộc vốn ngân sách, 06 dự án vốn ngoài ngân sách. Công tác bố trí tái định cư, thực hiện Chỉ thị 32 của UBND thành phố, đến nay đã tiến hành bố trí cho 602/616 hộ bằng 613/627 nền và chung cư; quản lý sử dụng quỹ tái định cư được giao và đã mua: 1.388 suất (gồm 1.256 nền và 132 căn hộ) cho 18 dự án, số còn lại sẽ bố trí 13 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về công tác giải quyết đơn dân nguyện, giải quyết thụ lý theo quy định, không tồn đọng đơn theo quy định, tích cực tập trung giải quyết nội dung đơn kiến nghị như bồi thường bổ sung, nhận nền tái định cư, tiền tạm cư, hoán đổi đất, đơn giá bồi thường, thu hồi đất đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt.

     - Về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước: cơ quan thực hiện đầy đủ các văn bản phát động phong trào thi đua như xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua và phát động phong trào thi đua trong Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2009, thực hiện đăng ký với Hội đồng Thi đua – khen thưởng quận, triển khai cán bộ, viên chức, nhân viên lập bảng đăng ký thi đua cá nhân gởi thủ trưởng đơn vị. Kết quả phần đông đảng viên, cán bộ viên chức, nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thủ trưởng trong cơ quan đơn vị; chấp hành sự phân công của lãnh đạo đơn vị và sự nhắc nhở đôn đốc công việc của tổ trưởng chuyên môn, trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân được xác định và phấn đấu tích cực trong nhiệm vụ được giao. Đảng viên và cán bộ công chức làm gương và vận động nhân viên trong cơ quan nghiêm chỉnh tuyệt đối chấp hành nội quy, kỷ luật, quy chế làm việc của cơ quan, chú trọng đảm bảo thời gian làm việc 8 giờ/ngày và khối lượng công việc được giao cho từng cá nhân. Đặc biệt việc cơ quan chấp hành theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan yêu cầu xóa toàn bộ games trên máy tính và không cho chơi games cả ngoài giờ làm việc hoặc giờ nghỉ trưa. Về phấn đấu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong cơ quan luôn có ý thức việc tiết kiệm điện, điện thoại, giấy mực máy photo và kiên quyết không in ấn, sử dụng máy móc, thiết bị vào việc riêng của cá nhân. Đây là một trong những việc tiết kiệm nhằm tăng thu nhập nên hầu hết cán bộ công chức, nhân viên chấp hành tốt. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ từ hồ sơ dự án hoặc tại cơ sở không phát hiện trường hợp nào tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ thực hiện các dự án như tham ô, tham nhũng, móc ngoặc, đòi hối lộ, chung chi trong công việc dự án được giao; kể cả không có trường hợp nào bị phản ảnh của nhân dân và của cán bộ phòng, ban của quận - phường trong mối quan hệ công tác.

     - Gắn phong trào thi đua yêu nước năm 2009 với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”: mỗi cá nhân có chuyển biến rõ nét về ý thức và hành động, tích cực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong sửa đổi lối làm việc, trong nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm tận lực thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định, thể hiện rõ nét nhất là tiếp xúc, đối thoại, giải quyết công việc cho dân bị ảnh hưởng các dự án và không có phản ảnh nào nghiêm trọng trong việc thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ của cơ quan về quan liêu, hách dịch, tiêu cực. Mặt khác toàn cơ quan tích cực việc thực hành tiết kiệm theo quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm thời gian làm việc và chất lượng công việc được giao, phát động phong trào thi đua “dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo quy trình công tác bồi thường ngày càng được chặt chẽ hơn, như công khai hóa các quy định như bảng kiểm kê hiện trạng, bảng vẽ hiện trạng, phương án tổng thể, phương án bồi thường, bảng chiết tính bồi thường, bốc thăm bố trí nền tái định cư, việc quản lý hồ sơ bồi thường, nghiệp vụ kỹ thuật theo quy định ngày càng chặt chẽ, hạn chế sai sót về nghiệp vụ, hoặc không đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2009, không có trường hợp nào bị kỷ luật về vi phạm phẩm chất đạo đức hoặc bị phản ảnh tiêu cực, quan liêu, hách dịch trong thi hành công vụ.

2. Phương hướng và nhiệm vụ giai đoạn 2010–2015:

      1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn tất và quyết toán 100% các dự án bồi thường theo Nghị định 22/CP, 197/CP và 84/CP đến giữa nhiệm kỳ; đồng thời hoàn thành các dự án bồi thường theo quy định Nghị định 69/CP trong từng thời điểm. Đảm bảo thực hiện tốt công tác tái định cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân ảnh hưởng dự án và giải quyết đơn dân nguyện theo luật định.

     2. Xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu danh hiệu trong sạch, vững mạnh, có từ 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên, cán bộ viên chức bị kỷ luật; thực hiện công tác kết nạp 07 đảng viên mới và đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng do Quận ủy giao; đảm bảo 100% sinh hoạt Chi bộ đúng định kỳ và có ít nhất 90% đảng viên dự sinh hoạt; có 100% đảng viên học Nghị quyết và đăng ký việc “làm theo” trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

     3. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phấn đấu danh hiệu trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm đạt tập thể Lao động tiên tiến, cá nhân có từ 75% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 20% chiến sĩ thi đua cơ sở; đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% xuất sắc; đồng thời làm cho mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức, nhân viên từng bước xây dựng ý thức chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác chuyên môn giỏi và không có trường hợp vi phạm kỷ luật.

     4. Xây dựng tổ chức đoàn thể (Chi đoàn, Công đoàn cơ sở và Chi hội cựu chiến binh) đạt từ vững mạnh hoặc xuất sắc hàng năm. Tăng cường công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043/TU, tham gia tích cực công tác xã hội theo Chỉ thị 08/TU. Lãnh đạo, tạo nguồn giới thiệu sang Đảng 10 quần chúng ưu tú thông qua phong trào hành động cách mạng của các tổ chức đoàn thể./.

 

 

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:                  (Tầng trệt) Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12

Điện thoại:              37156031