Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
0
6
6
6
7

1. Cơ cấu tổ chức:

          - Cán bộ lãnh đạo: 03 người, cụ thể như sau:
                   1. Bà Nguyễn Thị Phượng – Trưởng phòng
                   2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Trưởng phòng
                   3. Ông Nguyễn Văn Hây – Phó Trưởng phòng
- Chuyên viên: 07 người, cụ thể như sau:
          1. Bà Nguyễn Thị Minh Chánh
          2. Bà Đoàn Thị Ngọc Diễm
          3. Ông Trần Tuấn Minh
          4. Ông Trần Thanh Phương
          5. Ông Trần Quốc Tiến
          6. Ông Nguyễn Thạnh Tây
          7. Bà Lê Thị Biên Thùy
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; dịch vụ; quản lý năng lượng; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; nông nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.
3. Số điện thoại, fax:
- Số điện thoại: 38917441
- Số fax: 37156107
4. Hộp thư điện tử:
- kinhte.q12@tphcm.gov.vn