Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
0
2
0
5
9

 

I. THÔNG TIN VỀ UBND PHƯỜNG:
- Phường Tân Hưng Thuận được thành lập theo Nghị định số143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ.
          - Tổng diện tích UBND phường: 181 ha 08 (theo hồ sơ chia tách phường năm 2006). Trong đó: Đất nông nghiệp: 1 ha 17, đất thổ cư: 143 ha 42, đất chuyển dùng: 36 ha 17, đất tôn giáo tín ngưỡng: 0 ha 32.
          - Phía đông giáp phường Đông Hưng Thuận.
          - Phía Tây giáp phường Tân Thới Nhất.
          - Phía Nam giáp phường Tân Thới Nhất.
          - Phía Bắc giáp phường Trung Mỹ Tây.
             - UBND phường có 7 Khu phố và 96 tổ dân phố.
             - Địa chỉ: Số 3 đường DN6, Khu phố 4 phường Tân Hưng Thuận, Quận 12.
             - Số điện thoại UBND phường: 3.7159.485.
             - Hộp thư điện tử: phuongtht.q12@tphcm.gov.vn
- Dân số: Phường Tân Hưng Thuận có 7.949 hộ với 33.185 nhân khẩu (tính đến thời điểm 15/02/2014).
- Hện nay trên địa bàn UBND phường có 02 trường Trung học Phổ thông, 02 trường Tiểu học và 15 trường và nhóm lớp Mầm non, 02 Chùa, 01 Giáo xứ, 01 Dòng Mến Thánh giá và 02 Đình (trong đó Đình Tân Hội được UBND thành phố công nhận là di tích cấp Thành phố theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 28/3/2014). Một dự án khu dân cư An Sương đang triển khai.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN:
- Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111; các khoản 1, 2, 4 Điều 112; các khoản 2, 3, 4 Điều 113; các điều 114, 115, 116, 117 và các khoản 2, 3, 4 Điều 118 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định;
Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương;
Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.
3. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.
4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC: