Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
6
7
6
6
9
3

 

SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG TCKH
 
I. Lịch sử hình thành, phát triển:
Cùng với sự ra đời của quận 12, ngày 01/4/1997, phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư (nay là phòng Tài chính - Kế hoạch) được thành lập, giữ vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư theo qui định của pháp luật.
Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.
Phòng Tài chính-Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý về: tài chính ngân sách, tài sản, giá,kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật.
Đội ngũ cán bộ, công chức phòng Tài chính-Kế hoạch hiện nay gồm: Trưởng phòng, 3 Phó Trưởng phòng, 14 chuyên viên và 02 nhân viên hợp đồng. Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan. Cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoch thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tương xứng, phù hợp với vị trí, năng lực và sở trường công tác và được Trưởng phòng phân công bằng văn bản cụ thể.
Qua hơn 10 năm thành lập, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi thời kỳ nhưng nhìn chung, với kết quả đạt được, phòng Tài chính-Kế hoạch đã khẳng định được vai trò, vị trí trong việc tham mưu, giúp cho Ủy ban nhân dân quận về công tác tài chính ngân sách, tài sản, giá, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.... Với sự cố gắng, tận tụy, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức phòng Tài chính-Kế hoạch qua các thời kỳ, phòng Tài chính-Kế hoạch luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận giao, đặc biệt năm 2009 đơn vị đạt được danh hiệu Lao động xuất sắc.
Phòng Tài chính-Kế hoạch là nơi trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác,... tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức phát triển. Cán bộ, công chức từng công tác tại phòng Tài chính-Kế hoạch quận đã khẳng định được năng lực qua quá trình công tác tại các vị trí công tác khác, một số cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ như: Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài chính thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Nhất....
DANH SÁCH CÁC LÃNH ĐẠO CÁC KỲ THỜI
I

TRƯỞNG PHÒNG
THỜI KỲ
 
NGUYỄN TẤN HÒA
 
1997 - 2003
 
TRẦN NGỌC HIẾU
 
2003- 2008
 
TRẦN THỊ THANH NGUYỆT
 
2008 – đến nay
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
TRẦN NGỌC HIẾU
 
1998- 2003
 
HỒ VĂN HIẾU
 
1999 - 2005
 
TRẦN THỊ THANH NGUYỆT
 
2003 - 2008
 
LÊ TẤN TÀI
 
2008- 2009
 
TRANG THỊ NGỌC TÚ
 
2008-  đến nay
 
TRẦN THỊ RỒI
 
2009- đến nay
 
TRẦN MINH CẢNH
 
2009 – đến nay

 II. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015:
1. Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, kế hoạchđầu tư theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.
2.Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm theo chỉ tiêu pháp lệnh, thu ngân sách vượt 5% chỉ tiêu giao; đảm bảo chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị dự tóan theo hướng tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, chủ động cân đối ngân sách nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương;tăng cường khai thác nguồn thu từ việc khai thác nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn quận; phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 90% kế họach được giao.
 3. Tổ chức đánh giá việc sử dụng ngân sách hàng năm của các đơn vị dự tóan, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm về tài chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và trụ sở làm việc; thực hiện công khai dự tóan và quyết tóan ngân sách đúng thời gian theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà sóat các khu đất công ích phù hợp quy họach để đề xuất khai thác, sử dụng đúng mục đích; đồng thời xử lý các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, thanh lý, bán đấu giá các mặt bằng công sản không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của quận.
4. Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tốt các công tác tài chính, tài sản, giá, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận.
   5. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ; khuyến khích, vân động cũng như tạo mọi điều kiện thuận cho cán bộ công chức không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời chấn chỉnh kịp thời các yếu kém hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.
 
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ:            (Lầu 2) Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12
Điện thoại:        38916694 – Fax: 38917455