Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
0
4
9
7
UBMTTQ Việt Nam phường - Quận 10 Tháng Giêng 2022 9:10:00 SA

Hội nghị lần thứ 09 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2021

Chiu 05/01, y ban Mt trn T quc Vit Nam Qun 12 đã t chc Hi ngh ln th 09, nhim k 2019 - 2024, tng kết công tác mt trn năm 2021 và trin khai nhim v trng tâm năm 2022. Đến d có ông Phm Minh Tun, Phó Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph H Chí Minh; ông Trn Văn Út, Phó Bí thư Thường trrc Qun y.

Đồng chí Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trrực Quận ủy

trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

 Ti hi ngh, các đại biu đã thông qua báo cáo công tác năm 2021 và tho lun mt s kết qu đạt được, hn chế bt cp trong công tác. Theo đó, trong năm 2021, do nh hưởng bi dch bnh Covid-19, hu hết các lĩnh vc đời sng, kinh tế, xã hi và các hot động chuyên môn ca h thng Mt trn qun, phường đều gp khó khăn. Tuy nhiên, y ban MTTQ Vit Nam qun đã có nhiu n lc trin khai thc hin và hoàn thành các ch tiêu đề ra trong năm vi các ni dung như: vn động kinh phí mua vaccine phòng, chng Covid-19 đạt 2.089.342.000 đồng, kinh phí phòng, chng dch Covid-19 được 1.433.831.726 đồng; ch động thc hin h tr 1.645 trường hp khó khăn năm ngoài 6 nhóm được h tr theo Ngh quyết 09 ca HĐND thành ph vi s tin 493.500.000 đồng, trích t ngun qu “Vì người nghèo” ca qun; phi hp Công an qun, S Tài nguyên và Môi trường thành ph, Báo Công an thành ph trao hơn 4.000 phn quà; phi hp Công an Qun 12 phát động Chiến dch giúp đỡ h nghèo vi hơn 5.000 phn quà; phi hp Ban Ch huy quân s Qun 12 xut quân trao tng 1.100 phn quà cho người dân. Bên cnh đó,Trung tâm tiếp nhn và h tr hàng hóa thiết yếu phc v người dân khó khăn bi dch bnh Covid-19 Qun 12 (Trung tâm An sinh) đã phi hp Phòng Lao động Thương binh và Xã hi qun tiếp nhn và chăm lo cho 570.533 phn quà, 176.411 túi an sinh xã hi, 3.019 phn ăn cho các lc lượng. Vn động các ch nhà tr gim giá thuê nhà vi 31.266 phòng vi s tin 18.587.508.000 đồng; vn động Công ty C phn REDFOXLABS và Tp đoàn Vingroup, Qu Thin Tâm chăm lo cho 99 tr em m côi do dch Covid-19… H thng Mt trn qun cũng đã thành lp 3 đoàn giám sát vic thc hin các chính sách h tr người dân gp khó khăn do nh hưởng dch Covid-19 trên địa bàn qun, qua đó ghi nhn s n lc ca các phường trong công tác hướng dn khu ph, t dân ph lp dnah sách và rà soát các h cn chăm lo, kp thi t chc các hot động chăm lo an sinh xã hi.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

 Song song đó, t ngun Qu Vì người nghèo, Mt trn T quc qun đã trao kinh phí hc tp cho 7 em hc sinh m côi cha và m thuc chương trình “Doanh nghip đồng hành cùng hc sinh sinh viên m côi cha và m” vi s tin 84 triu đồng; sa cha chng dt 2 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà tình thương vi s tin 336 triu đồng; chăm lo 7 trường hp khó khăn đột xut vi s tin 65 triu đồng; trao tng 907 sut hc bng Nguyn Hu Th cho hc sinh, sinh viên nghèo hiếu hc trên địa bàn qun vi s tin hơn 2 t đồng…

Phát biu ch đạo, ông Trn Văn Út - Phó Bí thư Thường trc Qun y đánh giá cao nhng thành tích mà h thng Mt trn Qun 12 đã làm được trong năm qua, đồng thi ch đạo cn tiếp tc tuyên truyn, vn động Nhân dân phòng, chng dch Covid-19; đẩy mnh các hot động giám sát và phn bin xã hi, tham gia phòng chng tham nhũng, lãng phí; thc hin dân ch, bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca Nhân dân; đổi mi ni dung, phương thc hot độn bng các mô hình, gii pháp c th, phát huy vai trò ca các t t qun, đáp ng yêu cu nhim v trong tình hình mi…

Dp này, y ban MTTQ Vit Nam thành ph H Chí Minh đã tng Bng khen cho 9 tp th, 18 cá nhân; UBND Qun 12 tng Giy khen cho 16 tp th, 20 cá nhân có thành tích xut sc trong công tác Mt trn năm 2021.

Anh Thư

 


Số lượt người xem: 58    
Xem theo ngày Xem theo ngày