Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
3
8
8
9
7
2
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 14 Tháng Mười Hai 2018 1:30:00 CH

Tìm hiểu Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (tiếp)

Chương V. Tổ chức thực hiện

Điều 12. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

1. Là bộ phận thường trực, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định này. Định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định này liên quan đến tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy.

2. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Tổ công tác chỉ đạo việc thực hiện Quy định, gồm lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định khi có chỉ đạo của Trung ương hoặc có nhu cầu

4. Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tham mưu Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định này để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt; đề xuất việc xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện không đúng quy định này, không giải quyết kịp thời, giải quyết không có hiệu quả các nội dung thông tin phản ánh từ 02 nguồn thông tin.

Điều 13. Giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện công tác cán bộ đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cấp ủy trực thuộc.

Điều 14. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền kết quả thực hiện Quy định này đối với cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố, nhất là trong các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí, xuất bản và cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Luật báo chí, kịp thời tuyên truyền, giới thiệu những địa phương, đơn vị có cách làm tốt, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời, phản ánh trung thực, khách quan những cán bộ, đảng viên, tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vị phạm pháp luật và chức trách công vụ để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Điều 15. Giao Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc liên quan đến lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các cơ quan nội chính, tư pháp của thành phố.

Điều 16. Giao Ban dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, thực hiện tốt Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố, Quyết định của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Điều 17. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thànhphố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt các nội dung quy định. Định kỳ hằng quy, báo cáo kết quả thực hiện Quy định cho Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy).

Điều 18. Giao Văn phòng Thành ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phương thức ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm việc xem xét, xử lý giữa các địa phương, đơn vị được chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 19. Căn cứ Quy định này, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Điều 20. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ. (Hết)

BBT


Số lượt người xem: 1009    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày