Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
5
6
8
1
8
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 22 Tháng Mười Một 2018 6:17:21 CH
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2018  (12/11/2018)
  
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 12 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là người đang bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Công an quận năm 2018. Từ ngày 24/9 đến 30/9/2018, Công an quận phối hợp phòng Tư pháp thực hiện 7 buổi tuyên truyền cho ...
Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 - Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,  (09/11/2018)
lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Nghị quyết 27- NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khoá XII biểu quyết thông qua tại Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương lần 7. Trên cơ ...
Danh sách các Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (08/11/2018)
  
Xem chi tiết tại đây
Một số thông tin cần biết về Luật Tiếp cận thông tin  (02/11/2018)
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích ...
Nghị quyết số 26 - NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ  (26/10/2018)
1. Tình hình Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; được Ban chấp hành Trung ương khóa XII biểu quyết thông qua tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7. Trên cơ sở đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị ...
Quyết định số: 1461/QĐ-TTG ngày 22/7/2016 về việc phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện  (10/10/2018)
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1461/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ ...
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của các bộ luật, luật có liên quan  (10/10/2018)
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 41/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ ...
Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện  (10/10/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN 1. Xuất phát từ yêu cầu triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số ...
Công văn số 148/TANDTC-PC ngày 12/7/2017 về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội  (10/10/2018)
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/TANDTC-PC V/v triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017 Kính ...
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (08/10/2018)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày