Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
3
9
1
2
2
Hoạt động chính quyền 23 Tháng Tư 2022 4:35:00 CH

Trao tặng 347 đầu sách thuộc Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”

Chiu ngày 22/4, UBND Qun 12 đã phi hp vi y ban toàn quc Liên Hip các hi văn hc, ngh thut Vit Nam t chc chương trình Trao tng và gii thiu b sách thuc Đề án “Bo tn, phát huy giá tr tác phm văn hc, ngh thut các dân tc thiu s Vit Nam” hưởng ng Ngày Sách và Văn hóa đọc Vit Nam năm 2022.

Theo đó, Đề án “Bo tn, phát huy giá tr tác phm văn hc, ngh thut các dân tc thiu s Vit Nam” va được Chính ph phê duyt, vi mc tiêu gii thiu, qung bá chính sách dân tc ca Đảng, Nhà nước và di sn văn hóa các dân tc thiu s Vit Nam vi thế gii; góp phn cng c và phát huy nn văn hóa Vit Nam tiên tiến đậm đà bn sc dân tc và khi đại đoàn kết dân tc, tình yêu quê hương, đất nước, gn bó cùng phát trin ca cng đồng các dân tc Vit Nam trong tiến trình đẩy mnh công nghip hóa, hin đại hóa và hi nhp quc tế. Các hot động ca Đề án gm kho sát, điu tra, nghiên cu, sưu tm, xây dng h thng tư liu, sáng to, xut bn, phát hành và qung bá các công trình văn hc ngh thut v các dân tc thiu s Vit Nam dưới dng sách in, sách đin t (Ebook), sách 3D, các phim tài liu, phim chuyên đề và h thng thư vin s. C th, biên tp, biên son và phát hành khong 1.500 công trình, tác phm được chn lc t kho tài liu hơn 2.500 tác phm, công trình đã được nghiên cu, sưu tm, sáng tác; xut bn 1.500 sách đin t được chuyn t 1.500 tác phm, công trình sách in đã xut bn; bo đảm d dàng, thun li s dng, truy cp trên máy tính để bàn và trên các thiết b đin t cm tay vi h điu hành phù hp, thông dng.

Lãnh đạo quận trao sách cho các đơn vị

Ti chương trình, 2 đơn v phi hp đã trao tng 347 đầu sách gm sách lch s, tiu thuyết, nghiên cu văn hóa, văn hc ca đồng bào các dân tc thiu s… cho 15 đơn v gm Ban Tuyên giáo Qun y, Qun đoàn, Trung tâm Văn hóa qun, Phòng Giáo dc - Đào to qun và UBND 11 phường.

Phát biu ti bui l, đồng chí Võ Th Chính, Qun y viên, Phó Ch tch UBND qun cho biết, hot động nhm trin khai thc hin Đề án phát trin văn hóa đọc trong cng đồng giai đon 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Qun 12, k nim 25 năm thành lp qun (01/4/1997 - 01/4/2022), Ngày văn hóa các dân tc Vit Nam (19/4), Ngày Sách và Văn hóa đọc Vit Nam 2022 (21/4). Sau chương trình hôm nay, Qun s tiếp tc phi hp để trin khai các ni dung trong đề án như thc hin danh mc sách đin t, sách 3D, s hóa thư vin qun và thư vin các trường hc…

BẢN TIN QUẬN 12


Số lượt người xem: 47    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày