Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
5
5
2
0
0
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 27 Tháng Bảy 2020 3:30:00 CH

90 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

1. Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết định khi Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Người đoán nhận những tư tưởng cách mạng của Lênin với niềm phấn khởi và tin tưởng. Tác phẩm đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy những lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về vận mệnh của dân tộc, soi sáng con đường giải phóng dân tộc; Người đã khẳng định “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, Người xúc tiến công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam và hướng phong trào đấu tranh của Nhân dân Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng vô sản.

Những hoạt động tích cực, sự nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam và sự chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn đến sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng để họ hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin Đảng và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng được thành lập, trực tiếp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 01/ 8/ 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ"; tài liệu này giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc, kêu gọi Nhân dân đấu tranh phản đối chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ.

Tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ” 1/8 của Ban Cổ động và Tuyên truyền là tài liệu ấn hành sớm nhất đã sưu tầm được. Tài liệu ra đời đã được công nhân, nông dân, binh lính hưởng ứng, coi đây là chủ trương lớn của Đảng kêu gọi đấu tranh chống đế quốc. Từ 01/8/1930 đến tháng 10/1930, đã có hàng trăm cuộc đấu tranh nổ ra khắp nơi và ngày càng quyết liệt, nhiều quần chúng được giác ngộ cách mạng, đi theo Đảng, mở ra một cao trào cách mạng trong cả nước.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Như vậy, ngày 01/8/1930 đã trở thành Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.

2. Ý nghĩa Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc; đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của công tác tuyên giáo của Đảng. Đây là lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng, là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tư tưởng; qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa công tác tuyên giáo, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc của Đảng; nâng cao niềm tin trong Đảng và trong Nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), là dịp để cán bộ Ngành Tuyên giáo của Đảng ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY


Số lượt người xem: 91    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày