Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
9
5
2
8
9
Hoạt động HĐND 10 Tháng Bảy 2019 4:10:00 CH

Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận tại phiên bế mạc kỳ họp thứ Mười Một HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ Mười MộtHội đồng nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 2 ngày 04 - 05/7/2019, với nhiều nội dung quan trọng được Hội đồng nhân dân quận xem xét, thảo luận, thông qua. Kết thúc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận – ông Trần Hữu Trí có bài phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận đã hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm – kỳ họp thứ Mười Một và kết thúc thành công tốt đẹp.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban Ủy ban nhân dân quận và các Ban Hội đồng nhân dân quận; nội dung bám sát văn bản quy định của pháp luật, thành phố và tình hình thực tiễn của địa phương; Các Ban Hội đồng nhân dân quận đã chủ động lựa chọn vấn đề, tiến hành khảo sát thực tế để có thêm thông tin nên các báo cáo thẩm tra được đảm bảo chất lượng.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra những kinh nghiệm và giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, quyết định của Hội đồng nhân dân quận, sự điều hành quyết liệt và sát sao của Ủy ban nhân dân quận, sự chủ động, nỗ lực, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế-xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2019 và những năm qua luôn duy trì phát triển toàn diện, thu được nhiều kết quả rất tích cực và quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu, tiến độ đề ra.

Hội đồng nhân dân quận dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, nghe báo cáo giải trình của lãnh đạo Ban Bồi thường – Giải phóng mặt bằng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằngđối với các dự án trường học và những vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm. Hoạt động thảo luận, giải trình bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách thực chất, qua đó chỉ rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Kính thưa các Vị đại biểu!

Trên cơ sở thảo luận tập trung, dân chủ, xem xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân quận, kỳ họp đã nhất trí thông qua 07 nghị quyết trình tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018.

3. Nghị quyết về phê chuẩn danh mục đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận đợt 2 năm 2019.

4. Nghị quyết về phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách quận năm 2018.

5. Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển hệ thống giao thông và trường học trên địa bàn quận.

6. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND quận.

7. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận” năm 2020 của HĐND quận.

Kính thưa các vị đại biểu!

Ðể các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đã được quyết định thông qua sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận và các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Phát huy nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong những năm qua, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Tạo điều kiện phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, hệ thống hạ tầng thương mại, du lịch; đẩy mạnh các giải pháp quản lý và tăng thu ngân sách, bảo đảm chi ngân sách trong kế hoạch; triệt để tiết kiệm chi ngân sách, chống thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản công.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân quận cụ thể hóa các nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân quận xem xét, điều chỉnh đảm bảo với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ ba, Ðề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận chủ động, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận đã thông qua; triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2020, đặc biệt việc tổ chức giám sát chuyên đề “Giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận”.

Thứ , Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với việc triển khai chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” và thí điểm đề án xây dựng Quận 12 trở thành đô thị thông minh; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc quận; tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách phường đảm bảo theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và hướng dẫn của thành phố.

Thứ năm, Duy trì nề nếp chế độ tiếp công dân của người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh, không để trở thành "điểm nóng". Xử lý nghiêm những đối tượng kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối an ninh, trật tự.

Thứ sáu, sau kỳ họp này, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường tiếp xúc cử tri theo quy định, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri đến Thường trực Hội đồng nhân dân quận theo đúng thời gian yêu cầu.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân quận đã thành công. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân quận, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, nhân dân quận nhà; cảm ơn và ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Với những kết quả đạt được, kinh nghiệm của năm 2018 và những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị-xã hội, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Quận 12 tiếp tục vượt lên khó khăn, thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 vào cuối năm sau.

Sau cùng, tôi xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 – kỳ họp thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!    

 


Số lượt người xem: 768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày