Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
2
7
2
5
UBMTTQ Việt Nam phường - Quận 16 Tháng Mười Một 2023 2:05:00 CH

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Quá trình ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh và thống nhất đất nước. Trong bối cảnh cả nước chung tay vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.

Ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" và quyết định lấy ngày 18/11 hằng năm làm ngày tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, khơi dậy phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân lao động, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Thiết thực tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quận 12, Ủy ban nhân dân quận, các đoàn thể quận triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân đồng thời bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gương người tốt việc tốt và gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, phong trào, có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực trong hoạt động khu phố, tổ dân phố trong năm 2023 từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng Quận 12 văn minh - hiện đại - nghĩa tình./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 314    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày