Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
6
4
0
0
4
8
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 06 Tháng Tư 2022 3:00:00 CH

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 06/4/2022, Qun y Qun 12 đã t chc Hi ngh ln th tám, Ban chp hành Đảng b qun khóa VI, nhim k 2020 - 2025. Hi ngh do đồng chí Trn Hoàng Danh, Bí thư Qun y ch trì.

Ti Hi ngh, đồng chí Trn Văn Út, Phó Bí thư Thường trc Qun y đã thông qua d tho báo cáo kết qu lãnh đạo thc hin công tác xây dng Đảng, xây dng chính quyn và vn động Nhân dân quý I, nhim v trng tâm quý II năm 2022; đồng chí Nguyn Văn Đức, Phó Bí thư Qun y, Ch tch UBND qun thông qua d tho báo cáo tình hình kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhim v quý II năm 2022. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2022, tng giá tr sn xut trên địa bàn qun ước đạt 14.572,97 t đồng, tăng 8,35% so vi cùng k, trong đó giá tr sn xut ngành Công nghip - Xây dng ước đạt 5.712,45 t đồng, tăng 4,82% so vi cùng k; giá tr sn xut ngành Thương mi - Dch v ước đạt 8.833,91 t đồng, tăng 10,79% so vi cùng k. Cơ cu ngành kinh tế trên địa bàn qun như sau: ngành Thương mi - Dch v chiếm 60,71%, ngành Công nghip - Xây dng chiếm 39,11%, ngành Nông nghip chiếm 0,18%.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý đã cp mi 284 Giy chng nhn đăng ký kinh doanh cá th vi vn đăng ký 22,218 t đồng, tng s h kinh doanh cá th đến nay có 45.561 h kinh doanh vi tng s vn là 2.824.343 triu đồng. Khi công 3 công trình trường hc vi 76 phòng hc gm Trường tiu hc ti khu 38ha phường Tân Thi Nht, Trường THCS Thnh Xuân, Trường Mm non trong khu dân cư Nam Long, phường Thnh Lc; no vét 27/27 tuyến kênh, rch trên địa bàn qun. Gii quyết 950/1.176 h sơ cp phép xây dng, trong đó gii quyết đúng hn 950 h sơ, đạt 100%; 307/307 h sơ thông tin quy hoch, t l đúng hn 100%; 19/19 h sơ cp phép thi công, đạt 100%. T chc tiếp nhn 6.694 h sơ hành chính, đã gii quyết 6.467 h sơ, trong đó đúng hn 6.449 h sơ, đạt 99,72%; t chc kho sát s hài lòng ca người dân, đã có 3.506 lượt đánh giá rt tt (t l 94,32%), 169 lượt đánh giá tt (t l 4,55%), 11 lượt đánh giá bình thường (t l 0,3%), 6 lượt đánh giá kém và 25 lượt đánh giá rt kém. Tiếp nhn 272 ý kiến phn ánh, kiến ngh ca Nhân dân, đã x lý 239 ý kiến phn ánh, kiến ngh ca Nhân dân.

Qua rà soát trong quá trình ging dy trc tiếp, tình hình hc sinh, giáo viên là F0 ghi nhn 8.381 ca, trong đó có 105 ca phát hin ti trường (19 ca là giáo viên và 86 ca là hc sinh) và 8.276 ca phát hin ti nhà (447 ca giáo viên và 7.829 ca là hc sinh); có 5 lp trung hc ph thông, 37 lp trung hc cơ s, 238 lp tiu hc và 45 lp mm non chuyn t hc trc tiếp qua hc trc tuyến. Duy trì hot động ca Trung tâm tiếp nhn và h tr hàng hóa thiết yếu phc v người khó khăn bi dch Covid-19 trên địa bàn qun, trong quý I đã phát 2.519 phn quà, 7.687 túi an sinh cho người khó khăn. Thc hin công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dn 2022 vi 5.817 trường hp được chăm lo, tng kinh phí trên 50 t đồng. Phi hp gii quyết vic làm cho 1.540 lao động và đào to ngh cho 1.492 lao động; phi hp vi các đơn v có nhu cu, tuyn dng 1.200 lao động vào làm vic.

Tình hình an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi trên địa bàn qun được gi vng, nht là trong các đợt cao đim, l, tết, s kin chính tr quan trng ca đất nước; không để xy ra các đim nóng phc tp hoc b động bt ng, s phm pháp hình s được kéo gim 47, 12% so vi cùng k, t l khám phá án cao (t l 69,09%, tăng 4,67% so vi cùng k), gim 2 v tai nn giao thông so vi cùng k.

Quang cảnh hội nghị

Trong công tác xây dng Đảng, Ban Thường v Qun y lãnh đạo thc hin tt và đạt yêu cu v cht lượng, tiến độ thi gian các ni dung v công tác t chc xây dng Đảng theo chương trình công tác năm đề ra, trng tâm là hoàn tt các ni dung và báo cáo v kim đim, đánh giá xếp loi cht lượng năm 2021 đối vi t chc Đảng, đảng viên và tp th, cá nhân lãnh đạo, qun lý. Kết np 34 đảng viên mi, đạt 17%, vn động thành lp 01 t chc Đảng và 01 t chc Đoàn thanh niên trong doanh nghip có t 200 đến dưới 500 lao động (đạt 50% ch tiêu năm). Công tác dân vn ca h thng chính tr được quan tâm thc hin, trng tâm là thc hin tt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dn 2022; t chc nhiu hot động tuyên truyn, k nim các ngày l ln ca đất nước, nht là các hot động k nim 25 năm thành lp Qun 12 (01/4/1997 - 01/4/2022)…

Hi ngh cũng đã nghe 15 lượt ý kiến phát biu ca các đại biu tho lun xoay quanh các ni dung như tình hình công tác thu ngân sách nhà nước; kế hoch phc hi kinh tế, xúc tiến đầu tư, phát trin kinh tế; công tác gii ngân ngun vn, hoàn thành các d án; đề án phát trin du lch gn vi nhng đim nhn ca Qun 12; công tác phòng, chng dch ti trường hc và kế hoch tiêm vaccine cho tr t 5 đến dưới 12 tui; đề án h tr, gii quyết vic làm; công tác chính tr tư tưởng, phát trin đảng viên và xây dng t chc Đảng, đoàn th trong danh nghip ngoài nhà nước; công tác vn động qun chúng Nhân dân, phát huy vai trò ca Mt trn T quc và các đoàn th trong vic xây dng khi đại đoàn kết toàn dân tc… Qua đó đã đưa ra các gii pháp nhm thc hin hiu qu hơn trong thi gian ti.

Phát biu kết lun hi ngh, đồng chí Trn Hoàng Danh, Bí thư Qun y ch đạo toàn h thng chính tr qun cn tiếp tc thc hin tt ch đề năm 2022 ca thành ph, tăng cường các gii pháp nhm kim soát hiu qu dch Covid-19 và phc hi, phát trin bn vng kinh tế - văn hóa - xã hi; cn có kế hoch phát trin du lch Qun 12 gn vi li thế ven sông Sài Gòn, khai thác du lch đường thy; x lý nghiêm các sai phm v trt t xây dng; có kế hoch c th trong công tác tuyn sinh đầu cp, đảm bo 100% tr 6 tui đều được b trí vào các lp 1 trên địa bàn qun; nâng cao hiu qu công tác ci cách hành chính; chun b tt cho Hi thao quc phòng năm 2022. Đồng thi ch đạo các chi, Đảng b cn lãnh đạo t chc thành công Đại hi đại biu Hi Cu chiến binh và Đại hi đại biu Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh qun, phường nhim k 2022 - 2027; chun b c th v công tác t chc, nhân s cho Đại hi chi b trc thuc Đảng b cơ s, Đảng b b phn nhim k 2022 - 2025 gn vi nâng cao cht lượng, hiu qu công tác xây dng Đảng…

 BẢN TIN QUẬN 12


Số lượt người xem: 91    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày