Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
0
5
4
3
Hoạt động chính quyền 31 Tháng Mười Hai 2021 2:40:00 CH

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

Sáng 30/12, Chi cc thuế khu vc Qun 12 - huyn Hóc Môn đã t chc hi ngh tng kết công tác thuế năm 2021, trin khai nhim v công tác thuế năm 2022. Đồng chí Nguyn Văn Đức, Phó Bí thư Qun y, Ch tch UBND Qun 12 đã đến d.

Theo báo cáo ca Chi cc thuế khu vc Qun 12 - huyn Hóc Môn, trong năm 2021, vi phương châm ly người np thuế làm trung tâm và công tác h tr người np thuế b nh hưởng do dch Covid-19 là nhim v hàng đầu, bng nhiu bin pháp, Chi cc thuế đã trin khai đến người np thuế tt c các chính sách h tr để đảm bo tt c người np thuế đều được th hưởng. Đơn v đã tuyên truyn, hướng dn các doanh nghip, t chc, h cá nhân kinh doanh thuc đối tượng được gia hn np thuế thc hin các th tc kp thi để được hưởng các chính sách gia hn ca Chính ph; h tr hướng dn ti bàn 1.013 lượt, tr li qua đin thoi 4.763 lượt, tr li 78 văn bn, tr li qua email 48 lượt và tr li trên eTax 84 lượt ý kiến v thuế. Cơ quan thuế đã gii quyết hoàn thuế cho 175 h sơ, vi tng s tin 418 t đồng, gim 7,9% v s lượng, tăng 7,7% v s tiến hoàn so vi cùng k năm 2020. Tng s n thuế là 722 t đồng, tăng 13,9% so vi cùng k. S lượng doanh nghip đăng ký tài khon thc hin đăng ký np thuế đin t đạt 94,05% so vi doanh nghip đang hot động; s chng t thc hin np thuế đin t đạt 86,99% trên tng s chng t truyn v kho bc; 8.806 doanh nghip chuyn đổi áp dng hóa đơn đin t, chiếm 32,8% s doanh nghip đang hot động.

Tng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước thc hin 3.266,2 t đồng, đạt 88,4% d toán pháp lnh năm, gim 2,3% so vi năm 2020 (trong đó Qun 12 thu 2.246,9 t đồng, đạt 90% d toán pháp lnh năm; huyn Hóc Môn thu 1.019,3 t đồng, đạt 88,4% d toán pháp lnh năm). Khu vc kinh tế thu được 1.302,5 t đồng, đạt 89,8% d toán pháp lnh năm 2021, gim 4,5% so vi thc hin năm 2020; thu t thuế thu nhp cá nhân được 525 t đồng, đạt 116,7% d toán năm, tăng 15,1% so vi cùng k năm 2020; thu t tin s dng đất được 751 t đồng, đạt 79,6% d toán năm, tăng 1,2% so vi cùng k năm 2020...

 

Đồng chí Nguyn VăĐức, Phó Bí thư Quy, Ch tch UBND Qun 12 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 Phát biu ti hi ngh, đồng chí Ch tch UBND qun đã biu dương nhng n lc ca đội ngũ cán b, nhân viên Chi cc thuế khu vc Qun 12 - huyn Hóc Môn đã có s tp trung, nêu cao tinh thn ch động, sáng to trong vic thích ng vi tình hình mi, khc phc khó khăn, hoàn thành các nhim v đã đề ra trong năm 2021. Đồng thi đồng chí cũng yêu cu trong năm 2022, tp th đơn v cn có kế hoch, l trình, sm khc phc nhng hn chế còn tn đọng trong năm 2021; trin khai có hiu qu các bin pháp trong vic khai thác các ngun thu tim năng; tăng cường vai trò ca thành viên Ban ch đạo chng tht thu, thu hi n thuế; tăng cường công tác kim tra ni b, xây dng môi trường làm vic chuyên môn, thân thin; kp thi biu dương khen thưởng các t chc, cá nhân tích cc h tr công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn qun.

BẢN TIN QUẬN 12

 


Số lượt người xem: 68    
Xem theo ngày Xem theo ngày