Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
2
4
5
0
4
Văn hóa xã hội 27 Tháng Sáu 2019 8:00:00 SA

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 12 với công tác dân tộc

Hiện nay, trên địa bàn quận có 34 thành phần đồng bào dân tộc thiểu số với 8.174 nhân khẩu, đồng bào dân tộc tập trung chủ yếu là dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, Tày, Thái. Trong đó, dân tộc Hoa có 2.770 nhân khẩu; dân tộc Chăm có 304 nhân khẩu; dân tộc Khmer có 2.796 nhân khẩu; dân tộc Tày có 394 nhân khẩu; dân tộc Thái có 400 nhân khẩu; còn lại các dân tộc Nùng, Mường, Ê đê, Gia Rai và các dân tộc khác chiếm tỷ lệ thấp với 2.304 nhân khẩu. Tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tương đối ổn định, các lao động trong độ tuổi đều có việc làm tạo thu nhập nhưng chưa cao do chủ yếu làm lao động phổ thông, công nhân, làm thuê. Đồng bào các dân tộc sống đan xen lẫn nhau, bao gồm dân tộc Kinh, nên có sự giao thoa, đa dạng, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Phần lớn đồng bào các dân tộc còn duy trì tín ngưỡng dân gian, nghi lễ dân tộc như tín ngưỡng thờ phụng ông (bà), tổ tiên và nhiều phong tục, tập quán có liên quan đến đời sống cá nhân, sinh hoạt gia đình và quan hệ xã hội. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an tâm làm ăn, sinh sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, luôn nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

UBND quận tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer

có hoàn cảnh khó khăn năm 2019

Trong thời gian qua, Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ VN quận luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác dân tộc, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu chung về công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020, hướng đến mục tiêu: “phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng miền...”. Quận tập trung thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách về y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong cộng đồng dân tộc được quận đặc biệt quan tâm chú trọng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, thông qua các buổi hội nghị, tập huấn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, trao đổi về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; công tác phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên người dân tộc được quan tâm thực hiện.

UBND quận tổ chức Hội thi văn nghệ và biểu diễn trang phục

của các dân tộc Việt Nam

Song song đó, các cấp, các ngành luôn tạo điều kiện cho các hội đoàn quần chúng hình thành và phát triển đúng hướng; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc trên địa bàn; xây dựng và củng cố tổ chức quản lý Nhà nước về công tác dân tộc. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đã không ngừng nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia. Đặc biệt, cộng đồng các dân tộc thiểu số ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng đối với các dân tộc thiểu số; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó chính quyền địa phương và đồng bào DTTS cũng thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin chặt chẽ thông qua đội ngũ người uy tín trong đồng bào DTTS, lực lượng nòng cốt tại khu phố, tổ dân phố và các ban ngành, đoàn thể. Thường xuyên quan tâm đến các lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của đồng bào dân tộc như: Tết Nguyên tiêu của đồng bào dân tộc Hoa; Tháng Ramadan và Lễ hội Katê của đồng bào dân tộc Chăm; Lễ hội Đôn Ta và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer… Qua đó, đã tổ chức tuyên truyền cho đồng bào dân tộc tiếp tục giữ gìn và phát huy các sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp mang bản sắc dân tộc, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, các phong tục lỗi thời nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

Các hộ đồng bào DTTS được UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận và phường quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm và cho vay vốn từ nguồn quỹ giảm nghèo và từ các nguồn quỹ của Ngân hàng chính sách cho hộ nghèo, học sinh - sinh viên thuộc diện hộ nghèo, người có đất bị thu hồi, các dự án giải quyết việc làm, thông qua các chính sách ưu đãi của Nhà nước và các giải pháp hỗ trợ của quận đã góp phần bảo đảm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được đáp ứng các nhu cầu cuộc sống tối thiểu, được chăm sóc sức khỏe, được học tập, đào tạo nghề và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều hộ đồng bào DTTS đã có cuộc sống khá hơn trước; đồng bào DTTS yên tâm trong cuộc sống, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân ngày được nâng lên.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam Quận 12 lần thứ II năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 25/6/2019 tại trụ sở hành chính của Quận 12. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quá trình đấu tranh cách mạng; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo; hiệp thương chọn những đại biểu ưu tú của cộng đồng dân tộc thiểu số Quận 12 dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần III năm 2019. Thông qua Đại hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc dân tộc, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam của cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của Quận 12 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quận, góp phần xây dựng Quận 12 hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

BBT


Số lượt người xem: 697    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày