Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
1
4
4
7
2
Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2015 3:30:00 CH

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 năm 2015

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau:

I.  Số lượng, điều kiện dự tuyển:

- Số lượng: Tuyển dụng 45 biên chế viên chức vào làm việc tại các khoa, phòng, 11 Trạm Y tế phường trực thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12.

- Để đáp ứng nhu cầu hoạt động hiện nay Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các vị trí sau:

1.    Bác sĩ đa khoa: 05 vị trí;                    11. Điều dưỡng trung cấp: 14 vị trí;

2.    Dược sĩ đại học: 01 vị trí;                  12. Nữ hộ sinh trung cấp: 01 vị trí;

3.    Y sĩ Y học cổ truyền: 01 vị trí;         13.. Kỹ thuật viên y trung cấp: 01 vị trí

4.    Y sĩ đa khoa: 04 vị trí;                        14. Cử nhân CĐ môi trường: 01 vị trí;

5.    Dược sĩ trung cấp: 03 vị trí;               15. Kỹ sư môi trường: 01 vị trí.

6.    Cử nhân điều dưỡng: 03 vị trí;          16. Kế toán viên cao đẳng: 02 vị trí;

7.    Cử nhân cao đẳng điều dưỡng: 01 vị trí;   17. Cử nhân hóa (ĐH): 01 vị trí

8.    Cử nhân Y tế công cộng: 01 vị trí;    18. Cử nhân sinh học (ĐH): 02 vị trí;

9.    Cử nhân công nghệ thực phẩm: 01 vị trí;  19. Kỹ sư ATVSTP: 01 vị trí;

10.     Cử nhân quản trị bệnh viện (đại học): 01 vị trí.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Căn cứ Điều 6, Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí

Minh;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Đối với tuyển dụng đặc cách:

Ngoài các điều kiện nêu trên, đối tượng được tuyển dụng đặc cách phải thỏa một trong các điều kiện sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực. Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b)  Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

3. Ưu tiên tuyển dụng đối với viên chức là hợp đồng định biên.

II.      Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

Mỗi người dự tuyển nộp 1 bộ hồ sơ dự tuyển.

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân thành phố quy định hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a)   Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ (đính kèm mẫu);

b)   Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c)   Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký tuyển dụng đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia tuyển dụng; 04 bao thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu 3x4..

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 8 năm 2015. Tại hội trường Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng và xác định người trúng tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng:

Thông qua hình thức tuyển dụng đặc cách và xét tuyển:

a) Tuyển dụng đặc cách: Chỉ tuyển dụng đối với những hồ sơ đủ điều kiện theo Khoản 2, Mục II của Kế hoạch này và kèm theo sổ Bảo hiềm xã hội.

b)    Sau khi tuyển dụng đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu biên chế còn lại của đơn vị và số hồ sơ đăng ký dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng viên chức tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng theo quy định hiện hành.

2. Nội dung tuyển dụng:

2.1.    Đối với tuyển dụng đặc cách:

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chi theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị;

b) Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của người lao động đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc sát hạch thông qua thực hành về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của ngưòi được tuyển dụng đặc cách.

2.2.    Đối với tuyển dụng:

a)     Tuyển dụng kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b)     Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.3.    Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự tuyển dụng ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b)    Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điếm bảo vệ luận văn của người dự tuyển dụng và đưọ'c quv đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c)  Trường hợp người dự tuyển dụng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100. tính hệ số 2.

d)     Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Tổng sổ điểm tuyển dụng là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển dụng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả tuyển dụng là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

3. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

-  Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

-  Có kết quả tuyển dụng cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b)Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

c) Nếu tổng số điểm của người có điểm sát hạch bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP như sau:

-     Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

-     Thương binh;

-     Người hưởng chính sách như thương binh;

-     Con liệt sĩ;

-     Con thương binh;

-     Con của người hưởng chính sách như thương binh;

-     Người dân tộc ít người;

-     Đội viên thanh niên xung phong;

-     Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

-     Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

-     Người dự tuyển là nữ.

V.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

-      Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 02/07/2015 đến hết ngày 03/8/2015 trừ ngày nghỉ (tiếp nhận trong giờ hành chính).

-      Địa điểm: Tại phòng Tổ chức - Hành chính quản trị Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12 số 108HT 16, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM.

Thông báo này được thông báo trên báo Tuổi trẻ, đăng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12. Số điện thoại: 08 62507950.

 


Số lượt người xem: 7037    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày