Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
1
1
6
7
3
0
Văn hóa xã hội 29 Tháng Tám 2019 8:00:00 SA

Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2019)

Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa tư tưởng là một mặt trận quan trọng, góp phần tích cực vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Bác Hồ đã quyết định thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng và cũng kể từ đó, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa - Thông tin. Từ đó đến nay, tổ chức, bộ máy của Bộ nhiều lần được sắp xếp lại thành: Bộ Văn hóa và Thông tin; Bộ Văn hóa; Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Bộ Văn hóa - Thông tin và từ 31/7/2007 đến nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau ngày đất nước thống nhất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng mới và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin được tập huấn, đào tạo, lực lượng văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên luôn được tạo điều kiện hoạt động, các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, cả về nội dung lẫn hình thức. Hệ thống, mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hóa về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đổi mới phương thức hoạt động để phục vụ công tác tuyên truyền. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng nâng cao chất lượng, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thu hút đông đảo các giới quần chúng tham gia; các phong trào, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên với trình độ nghệ thuật biểu diễn ngày một nâng cao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Cùng với sự trưởng thành của ngành văn hóa – thông tin cả nước nói chung và thành phố nói riêng, ngày từ khi mới thành lập quận, công tác văn hóa - thông tin của Quận 12 luôn được quan tâm thực hiện, đáp ứng được nhu cầu văn hóa văn nghệ của người dân. Mặc dù trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bằng mọi cách đưa các hoạt động tuyên truyền thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, cũng như các tài liệu tuyên truyền đến với Nhân dân trên địa bàn quận nhà. Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nội dung nghị quyết xác định:"Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước". Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của ngành văn hóa - thông tin ngày càng có nhiều khó khăn và thử thách mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm quyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành văn hóa - thông tin, toàn ngành Văn hóa, Thể thao quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thể hiện vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa và tư tưởng; đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chủ động sáng tạo, tăng cường quản lý Nhà nước trên các hoạt động văn hóa, thông tin, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tệ nạn xã hội; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động đến các tầng lớp Nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật, đồng thời chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Anh Thư


Số lượt người xem: 575    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày