Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
8
0
6
1
7
Sổ tay Đảng viên 27 Tháng Năm 2020 4:50:00 CH

Hướng dẫn số 04-HD/UBKT.QU về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Ủy ban kiểm tra Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKT.QU về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Sổ tay điện tử đảng viên đăng toàn văn Hướng dẫn này (Tiếp theo kỳ trước)

III. PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Để giúp ban thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định, trong quá trình chuẩn bị đại hội, ủy ban kiểm tra đảng ủy phải chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội.

1.1. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội, Ủy ban kiểm tra nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.

1.2. Trường hợp phát hiện tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, phải củng cố, kiện toàn; đảng viên không đủ tư cách đại biểu đại hội, không đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định thì Ủy ban kiểm tra khẩn trương báo cáo với cấp ủy xem xét, quyết định việc chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và điều chỉnh việc bố trí, phân công cán bộ trước khi tiến hành đại hội.

1.3. Ủy ban kiểm tra thẩm tra, xác minh và tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp nhận xét, xác nhận về đảng viên ứng cử vào cấp ủy khoá mới hoặc nhận xét, đánh giá đảng viên được đề cử để bầu vào cấp ủy nhưng không phải là đại biểu dự đại hội.

2. Tổng hợp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội các trường hợp sau đây:

2.1. Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.

2.2. Đại biểu bị tố cáo đã giải quyết, kết luận có vi phạm và đại biểu bị tố cáo nhưng chưa giải quyết.

2.3. Đại biểu được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.

2.4. Những trường hợp không triệu tập đến dự đại hội, gồm:

- Đảng viên ở đại hội đảng viên; cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố, bị truy tố, tạm giam; đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.

- Cấp ủy viên cấp triệu tập dự đại hội đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội (thời điểm xác định không triệu tập dự đại hội đối với cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội được tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đã ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu; thời điểm chuyển công tác ghi trong quyết định chuyển công tác).

2.5.  Những trường hợp đã triệu tập đến đại hội nhưng phải trình đại hội xem xét, quyết định tư cách đại biểu theo quy định, gồm:

- Đại biểu bị đình chỉ một trong các chức vụ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại biểu đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực đến ngày khai mạc đại hội chưa quá 1 năm.

- Đại biểu đã được tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng chưa có quyết định kỷ luật.

Trường hợp cần phải cho đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu thì cấp ủy phân công đại diện cấp ủy gặp, gợi ý để đại biểu làm đơn xin rút. Nếu đại biểu không tự giác xin rút thì lập danh sách trình đại hội xem xét, quyết định.

2.6.  Đối với những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội mà vi phạm pháp luật thì Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy đề nghị hoặc chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm quy định về đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Tham mưu, giúp cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy trong công tác nhân sự theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X): "Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp”.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TẬP TRUNG THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI

1. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định:

2.1. Tổng hợp đầy đủ, đề nghị cấp ủy xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành đại hội và những vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử.

2.2. Đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, chuẩn y các thành viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy khoá mới.

2.3. Báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên về danh sách đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

3. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy để tham mưu, giúp cấp ủy khóa mới:

3.1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội.

3.2. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra.

3.3. Phân công công tác cho cấp ủy viên và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ.

4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban kiểm tra và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ủy ban kiểm tra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, cấp ủy, ủy ban kiểm tra quận đến cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm.

2. Ủy ban kiểm tra quận đến cơ sở có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn này; tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội cấp mình theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở phản ánh kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.  

 

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

  

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

 

 

 

 


Số lượt người xem: 865    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày