Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
9
6
7
3
8
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 4:35:00 CH

Hỏi - Đáp về Văn phòng Quận ủy

Câu 1:

Hỏi: Chức năng của Văn phòng Quận ủy ?

Trả lời:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Quận ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy.

Câu 2:

Hỏi: Nhiệm vụ của Văn phòng cấp uỷ cơ sở ?

Trả lời:

- Giúp cấp uỷ tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác và giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp uỷ.

- Giúp cấp uỷ lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khoá...

- Giúp cấp uỷ nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ.

- Giúp Thường trực cấp uỷ tổ chức các hội nghị cấp uỷ, các cuộc làm việc; làm thư ký ghi biên bản các hội nghị cấp uỷ.

- Làm công tác văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ tài liệu, công văn đi - đến để trình cấp uỷ xử lý kịp thời, chính xác; quản lý và sử dụng con dấu...

- Giúp cấp uỷ thu - nộp đảng phí theo quy định; làm thủ quỹ của cấp uỷ; quản lý tài sản trong trụ sở cấp uỷ.

- Ngoài ra, còn có nhiệm vụ giúp cấp uỷ giải quyết các yêu cầu đột xuất.

Câu 3:

 Hỏi: Thẩm quyền ban hành văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp huyện, quận, thị, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp ủy huyện)

Trả lời:

- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp ủy huyện ban hành: Nghị quyết; Quy chế; Thông báo; Thông cáo; Chương trình; Công văn; Biên bản.

+ Đoàn Chủ tịch ban hành: Thông báo; Báo cáo; Chương trình; Công văn; Biên bản.

+ Đoàn Thư ký ban hành: Báo cáo; Chương trình; Công văn; Biên bản.

+ Ban Thẩm tra tư cách đại biểu ban hành: Báo cáo; Chương trình; Công văn; Biên bản.

+ Ban Kiểm phiếu ban hành: Báo cáo.

- Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện ủy ban hành:  Nghị quyết; Quyết định; Kết luận; Quy chế; Quy định; Thông báo; Thông cáo; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

- Ban Thường vụ cấp ủy huyện ban hành: Nghị quyết; Quyết định; Chỉ thị; Kết luận; Quy chế; Quy định; Thông tri; Hướng dẫn; Thông báo; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

Câu 4:

Hỏi: Thẩm quyền ban hành văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp cơ sở và chi bộ

Trả lời:

- Đại hội đảng bộ cơ sở ban hành: Đại hội; Nghị quyết; Chương trình; Công văn; Biên bản.

- Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ban hành:  Nghị quyết; Quyết định; Kết luận; Quy chế; Quy định; Thông báo; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

- Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở ban hành:  Nghị quyết; Quyết định; Kết luận; Quy định; Thông báo; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

- Chi bộ cơ sở và chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở ban hành:

+ Đại hội: Nghị quyết; Chương trình; Công văn; Biên bản.

+ Chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận: Nghị quyết;  Quyết định; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

+ Đảng ủy bộ phận: Nghị quyết; Quyết định; Quy chế; Báo cáo; Kế hoạch; Quy hoạch; Chương trình; Đề án; Phương án; Dự án; Tờ trình; Công văn; Biên bản.

Câu 5: 

Hỏi: Trách nhiệm của Văn phòng Quận ủy trong việc xử lý thông tin, đơn thư; tiếp cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Trả lời:

- Phân công đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách Nội chính phụ trách công tác tiếp công dân; bố trí 01 Cán bộ nội chính có đủ phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ Thường trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý thông tin, đơn thư của công dân, cán bộ, đảng viên tại trụ sở; phối hợp với cán bộ của các cơ quan liên quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận. Tham mưu,  giúp việc cho Thường trực Quận ủy nội dung tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu,  xử lý đơn thư của tổ chức, cá nhân gửi đến Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và xử lý đơn, thư gửi đến Văn phòng Quận ủy;  hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn, thư đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết  (trường hợp  sự  việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy).

- Chánh Văn phòng Quận ủy chịu trách nhiệm:

+ Chỉ đạo lập Phiếu chuyển đến các phòng, ban ngành, đơn vị trực thuộc  quận để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.

+ Thông báo kết luận bằng văn bản chỉ đạo của Thường trực Quận ủy đến   các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan (gồm các văn bản do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy ký chỉ đạo hoặc do Chánh Văn phòng Quận ủy, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy phụ trách nội chính thừa lệnh ký truyền đạt sự chỉ đạo).

+ Thực hiện rà soát, kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần kết quả giải quyết những vụ việc đã được chuyển đến các phòng, ban ngành, đơn vị có thẩm quyền thuộc quận xử lý; định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 01 năm) tổng hợp báo cáo kết quả tiếp công dân,  xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo các phòng, ban ngành, đơn vị cho Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Nội chính và Thường trực Thành ủy.

                                                                                      Ngày 10 tháng 4 năm 2020


Số lượt người xem: 927    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày