Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
8
0
5
8
3
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 7:50:00 SA

Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/QU ngày 01 tháng 4 năm 2014 của BTV.QU thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa XI)

Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/QU ngày 01 tháng 4 năm 2014 của BTV.QU thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

- Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và cán bộ, đảng viên gương mẫu, đủ sức lãnh đạo, giải quyết tốt các yêu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng bộ với nhân dân.

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của chính quyền, thực hiện nền nếp quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trên các lĩnh vực, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội, làm cho chính quyền ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

- Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng quận văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát triển quận và thành phố.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của thành phố và quận về công tác dân vận.


Số lượt người xem: 835    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày