Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
9
9
4
9
6
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 7:50:00 SA

Công văn số 274-CV/QU ngày 08/8/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận:

+ Thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, bổ sung quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị và vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở các loại hình cơ sở; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà người dân; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; xử lý kịp thời việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, tuyên truyền và khen thưởng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời phê bình những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện; thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở


Số lượt người xem: 582    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày