Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
8
1
1
4
2
Sổ tay Đảng viên 07 Tháng Năm 2020 7:50:00 SA

Công văn số 279-CV/QU ngày 15/8/2016 về việc lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 06-TT/TU của BTV Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước

- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở

+ Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

+ Tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân; đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến Nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân.

+ Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận và các phường với Nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

- Hội đồng nhân dân quận, phường

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận, Hội đồng nhân dân phường với Nhân dân; tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, đề xuất chính sách sát với yêu cầu đời sống xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến cuộc sống Nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và kịp thời đề nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

- Ủy ban nhân dân quận, phường

+ Thực hiện công tác dân vận thông qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực đời sống xã hội liên quan đến Nhân dân phải đúng, phù hợp pháp luật.

+ Thực hiện công tác dân vận thông qua việc mở rộng xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; phát huy vai trò tiềm năng của Nhân dân tham gia quản lý xã hội.

+ Thực hiện nghiêm chế độ công vụ hành chính theo hướng phục vụ Nhân dân, gắn cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan nhà nước. Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

+ Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “ chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện; tập trung giải quyết các bức xúc, khiếu nại của Nhân dân; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém.

+ Các cơ quan nhà nước chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trong đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để giải thích cho Nhân dân hiểu đó là lợi ích và trách nhiệm.

+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng hằng năm đối với tập thể và cá nhân của cơ quan nhà nước. Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; tạo điều kiện và đảm bảo để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nâng cao cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức; khi có vụ việc kéo dài, phức tạp phải tổ chức các đoàn công tác gồm đại diện cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đến gặp trực tiếp để giải quyết những kiến nghị của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài, không đùn đẩy trách nhiệm.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội

+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình nhân dân để xác định nội dung, phương thức hoạt động phù hợp; đổi mới đa dạng hóa các loại hình tập hợp; phát huy vai trò đại diện thật sự cho quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia và làm nòng cốt thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

+ Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp chặt chẽ với chính quyền quận và các phường thực hiện có hiệu quả Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với Ủy ban nhân dân, với lực lương vũ trang, với các hội quần chúng trong thực hiện công tác dân vận.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

 

 

 

 

Số lượt người xem: 1151    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày