Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
6
1
7
5
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Mười Một 2018 10:00:00 SA

Thông báo: Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 12 năm 2018

          Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Kế hoạch số 24/KH-TDTT ngày 31/10/2018 của Trung tâm Thể dục Thể thao về tuyển dụng viên chức năm 2018 và Công văn số 8662/UBND-NV ngày 13/11/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 12 năm 2018.

Để đảm bảo nguồn nhân sự ổn định đáp ứng nhu cầu công việc của Trung tâm thể dục Thể thao. Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 12 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau ;

I/ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN :

1/ Điều kiện chung : Căn cứ Điều 6, Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức :

a./ Có Quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (ưu tiên người có hộ khẩu tại quận 12). Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây :

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi).

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi).

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi).

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tố nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Nội vụ) từng trường hợp cụ thể để gửi Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp xin ý kiến UBND thành phố.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Riêng đối với lĩnh vực Thể dục thể thao, trường hợp dự tuyển dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2/ Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể văn bằng chứng chỉ :

          Chỉ tiêu cần xét tuyển : 02 vị trí việc làm

a) Vị trí tuyên truyền lưu động : Tuyên truyền viên, mã 17.178. Số lượng cần tuyển 01 tuyên truyền viên lưu động.

-  Tốt nghiệp trung cấp chính trị hành chính, có kinh ngiệm về thể dục thể thao.

- Có trình độ ngoại ngữ Chứng chỉ B hoặc bậc 2 trở lên theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho việt nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu  sử dụng tiếng dân tộc.

- Có trình độ tin học chứng chỉ A, B hoặc đạt chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 13/3/2014 của Bộ Thông tin và Tuyên thông quy định chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin..

b) Vị trí thủ quỹ : Kế toán viên, mã 06.031. Số lượng cần tuyển 01 thủ quỹ.

-  Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán.

- Có trình độ ngoại ngữ Chứng chỉ B hoặc bậc 2 trở lên theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho việt nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu  sử dụng tiếng dân tộc. 

- Có trình độ tin học chứng chỉ A, B hoặc đạt chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 13/3/2014 của Bộ Thông tin và Tuyên thông quy định chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II/ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG XÉT TUYỂN :

1/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 4/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm :

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có hình ảnh, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gổm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

f) Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại đơn vị phải được Thủ trưởng cơ quan nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

* Lưu ý :

-  Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Trung tâm Thể dục thể thao có nhu cầu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyee63n hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại

2/ Hình thức tuyển dụng :

Thông qua hình thức xét tuyển : theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

3/ Nội dung xét tuyển:

3.1/ Đối với xét tuyển :

a) Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2/ Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo điểm 100 và tính hệ số 2.

đ) Tổng số điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

4. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

c) Nếu tổng số điểm của người có điểm sát hạch bằng nhau thì Giám đốc đơn vị quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ. 

III./ TỔ CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ :

1/ Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển :

Từ 8 giờ 30 ngày 20/11/2018 đến 16 giờ 30 ngày 10/12/2018. Các trường hợp nộp sau thời gian trên điều không hợp lệ.

2/ Địa điểm nộp hổ sơ :

Văn phòng Trung tâm Thể dục Thể thao quận 12. Số 160/72, KP4, đường Huỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Điện thoại số 028.38911.036

3/ Thời gian tổ chức xét tuyển :

- Dự kiến xét tuyển : tháng 12/2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, Thời gian, Địa điểm tổ chức xét tuyển được đăng tải cụ thể tại website của Ùy ban nhân dân quận 12 (http:/www.quan12.hochiminhcity.gov.vn)

4/ Lưu ý :

- Thí sinh dự tuyển phải nộp trực tiếp Hồ sơ đăng ký dự tuyển, không tiếp nhận gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.

- Trung tâm Thể dục Thể thao không tổ chức các lớp ôn thi xét tuyển, không tổ chức biên soạn và bán tài liệu.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ với Văn phòng Trung tâm Thể dục Thể thao quận 12. Số 160/72, KP4, đường Huỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Điện thoại số 028.38911.036

Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Thể dục Thể thao quận 12 năm 2018./.  

Xem chi tiết tại đây


Số lượt người xem: 1262    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày