Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
6
1
4
8
4
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2018 10:00:00 SA

Nghị quyết: Ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020

NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020  

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 11 năm 2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố HồChí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét Tờ trình số 4491/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 569/BC-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tập trung của thành phố thực hiện Chương trình cấp bù lãi vay kích cầu cho các dự án theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi chính sách này đến với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước tiếp cận chính sách được thuận lợi, kịp thời, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy hiệu quả và phòng ngừa tiêu cực.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018./. 

Xem chi tiết tại đây


Số lượt người xem: 1032    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày